Stel cookie voorkeur in

Notulen MR 23 oktober 2018

11-01-2019

Aanwezig: Maartje, Caroline, Hans, Mary-Ann, Ruud, Marianne, Philip 

 

1. Notulen

De notulen van 3 september zijn op ondergeschikte punten aangepasten en goedgekeurd. Deze zet Marianne op de site.

 

2. Mededelingen

 • Teambezetting is nu op peil en invulling conform jaarplanning. 
 • Er komt een kleuter instroom groep vanaf januari 2019. 
 • Er is een Groen Schoolplein initiatief voor het Laaghemaal waarbij naast school en BSO ook kinderen en ouders betrokken zijn/worden. Hier is een eerste brainstormsessie voor gehouden. Er komt een ontwerp atelier voor het vervolg.
 • Er is subsidie geregeld i.s.m. het Jeroen Bosch college voor het Engels programma op school. 

 

3. Verkeerssituatie

 • De verkeerssituatie bij het Laaghemaal wordt op korte termijn door de gemeente aangepast. De palen worden geschilderd in een opvallende kleur en komt nieuwe wegmarkering. Onbekend is op welke termijn, Mary-Ann vraagt dit na. 
 • Ruud heeft deelgenomen aan het Pilot Project Veilig Verkeer School (op 23 sept). Betreft met name beïnvloeding gedrag van ouders bij halen en brengen van kinderen. Alle scholen in Den Bosch kunnen deelnemen hieraan. Iedere school kan geschikte maatregelen treffen aan de hand van uitkomsten die voortvloeien uit een tweetal workshops waarin ouders en leerkrachten participeren. Afvaardiging op korte termijn is een probleem en de problematiek op de Hobbit (nog) vrij beperkt. Alternatief is zelf actie te ondernemen in plaats van verdere deelname. Besloten wordt materiaal op te vragen en dan bekijken welke verdere stappen te nemen.
 • Brabants Veiligheid Label: school moet zich hiervoor aanmelden. Zal pas vanaf volgend schooljaar mogelijk zijn. Er zijn preventieve maatregelen die dit jaar alvast getroffen worden. Mary-Ann zet dit in gang. 

 

4. Externe samenwerking

 • Samenwerking ’t Goudvisje gaat goed. Continuïteit in samenwerking na vertrek Desiree is voldoende gewaarborgd. Zijn ook betrokken bij het Groene Schoolpein.
 • Kindstralen wordt geëvalueerd in november.
 • Samenwerking Jeroen Bosch op gebied van Engels verloopt ook soepel.
 • Met Rodenborch zijn er ook contacten en plannen, die verder moeten worden uitgewerkt.

 

5. Vaststellen jaarverslag MR

Jaarverslag MR bestaat uit alle notulen 2017-2018 en die zijn te vinden op de website. Er komt geen apart jaarverslag.

 

6. Rondvraag/ w.v.t.t.k.

 • Terugkoppeling van Maartje en Ruud over laatste GMR vergadering. Participatie was behoorlijk laag. GMR is bezig met het thema passend onderwijs.

 

Volgende MR vergadering is op 10 januari 2019.