Stel cookie voorkeur in

Notulen MR 12 maart 2019

22-05-2019

Notulen MR vergadering

Datum: 12 maart 2019

Aanwezig: Maartje, Mary-Ann, Caroline, Hans, Ruud, Marianne, Philip

 

1. Notulen

De notulen van 10 januari zijn goedgekeurd. Deze zet Marianne op de site.

 

2. Mededelingen / vragen aan de directie

 • De Zorgcarrousel is voor de eerste keer doorlopen; dit betreft een analyse op groeps- en subgroepniveau van de scores van de Citotoetsen. Groepen zijn daarbij geclusterd (bijv. 5 en 6) en interne specialisten per type toets hebben deelgenomen aan deze besprekingen. Doel is het onderwijs beter af te stemmen op de diverse groepsniveaus. Ervaringen van leraren met deze manier van analyse en samenwerking zijn positief.
 • De Hobbit had een zij-instromer die helaas gestopt is; echter er is weer een nieuwe zij-instromer gestart na de Carnavalsvakantie.
 • Formatie besprekingen 2019-2020 zijn gestart. Het leerlingaantal zal naar verwachting gelijk blijven, en er zullen weer 12 groepen komen. 

3.  Financieel jaarverslag en begroting 

De specifieke schriftelijke vragen vanuit de MR over de begroting worden door Mary-Ann besproken. Belangrijkste punt is het overschot aan eigen vermogen (ruim 2X de norm) waarover de Hobbit beschikt. Complicatie is dat er altijd toestemming nodig is van ATO en besteding is aan strikte regels gebonden. De directie heeft plannen genoeg hiervoor maar bestuur van ATO geeft die ruimte nog niet. Nu echter ook de druk op het bestuur van ATO toeneemt om de overschotten aan te wenden is de verwachting dat ook de Hobbit ruimte krijgt om haar reserves te benutten. Gedacht wordt bijv. aan een investering in de nieuwe huisvesting Laaghemaal (als die wordt goedgekeurd). Vanuit de MR zal dit item nauwgezet gevolgd worden; in samenwerking met de GMR. Overige punten inzake de begroting betreffen verduidelijkingen op de presentatie en concrete inhoud van een aantal posten. Zo zal er de komende jaren flink geïnvesteerd gaan worden in ICT; computers en Ipads zijn aan vervanging toe. De door de MR gestelde vragen zijn hiermee afdoende beantwoord.

4. Verkeerssituatie Laaghemaal 

Mary-Ann heeft gesproken met een afvaardiging van de gemeente en OJC over de oplossingsrichtingen voor de kruising Oosteinderweg / Laaghemaal en oversteek de Hobbit. 

Duidelijk is dat deze oplossing 1 op 1 gekoppeld is aan de te realiseren nieuwbouw aan het Laaghemaal. De plannen hiervoor zijn ingediend bij de gemeente en moeten door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Termijn waarop hierover een beslissing genomen wordt is onduidelijk.

Overigens worden de tijdelijke maatregelen (gele palen, verlichting) aan het Laaghemaal als positief ervaren.

5. Samenwerking BSO / TSO

De samenwerking met de BSO het Goudvisje verloopt goed. 

Ten aanzien van de TSO valt op dat de situatie sterk verbeterd is. Er  zijn amper negatieve geluiden te horen, hetgeen wel eens anders is geweest.

6. Inzet Wijkgelden

Dit betreft middelen die via de gemeente gekoppeld zijn aan het verlenen van zorg en waar de Hobbit als uitvoerder een deel van krijgt (2018-2019: EUR 31.200). De Hobbit heeft deze middelen o.a. besteed aan de volgende onderwerpen.

 • ontwerpend / onderzoekend leren
 • inzet van een docente dramatiek in groep 8, 
 • PBS 
 • kindgesprekken
 • cursus provocatief coachen
 • Nieuwsbegrip (gedifferentieerd werken)
 • Materialen dyslexie
 • Scholingstraject leraren groep 1-2
 • Leeruniek

7. Verkiezingen MR

Dit schooljaar zullen er verkiezingen moeten worden gehouden voor de oudergeleding voor twee van de drie plekken (Ruud en Marianne)) van wie de termijn dit jaar verstrijkt. Deze verkiezingen zullen tijdig worden uitgeschreven zodat nieuwe ouders de laatste jaarvergadering mee kunnen draaien.

Bij de lerarengeleding zal Hans ook met ingang van het volgende schooljaar vervangen worden vanwege zijn pensioen.

8.  W.v.t.t.k.

 • De vergadering van 9 mei wordt verzet naar 16 mei.
 • Woensdag 6 februari kwam de Klankbordgroep weer bij elkaar. Marianne neemt deel in deze groep namens de MR. Maarten en Marie José hadden de avond voorbereid. Alle aanwezige ouders hebben alle lokalen en ruimtes op beide locaties bezocht naar aanleiding van vragen lijsten. Het doel was om met andere ogen te kijken naar de plekken waar de kinderen en leerkrachten de hele dag zijn. Om te benoemen waar verbeterpunten zijn. Alle input van de ouders is teruggekoppeld en het MT pakt het verder op. Opvallend: betrokkenheid en enthousiasme. Voorbeeld : sommige ouders die in de klankbord zitten gebruiken de ouder app groep van de klas om andere ouders te vragen naar input zodat ze dat mee kunnen nemen naar de klankbord avond op school. 
 • Er volgt een evaluatie van de Carnavalsviering.