Stel cookie voorkeur in

Notulen MR 21 mei 2019

01-07-2019

Notulen MR vergadering

Datum: 21 mei 2019

Aanwezig: Maartje, Caroline, Hans, Ruud, Marianne, Philip

Afwezig:  Mary-Ann (aangekondigd)

1. Notulen 

De notulen van 12 maart zijn goedgekeurd. Marianne zet deze op de site. 

Agenda: Agendapunt 2 en 3 vervallen. 

Punt toegevoegd: Evaluatie MR. Ook is de formele goedkeuring van de begroting 2018/2019 nog niet gegeven door de MR. Ruud neemt contact hierover op met Mary-Ann

2. Vaststellen Formatieplan

In het kader van evaluatie van de besteding van werkdrukgelden en andere middelen dit schooljaar is er een enquête gehouden onder het personeel. Uitkomst is dat er met nieuwe gelden met ingang van volgend schooljaar een vaste gymleraar wordt aangenomen en ook extra (klas)ondersteuning beschikbaar komt. Ook is er ruimte om 1 dag in de week een intern begeleider en een remedial teacher in te zetten. 
De groepsverdeling is rond. Er komen volgend schooljaar 3 groepen 1/2 (en een mogelijke startersgroep 1 in januari 2020) een groep 3, een groep 3/4, een groep 4, 2 groepen 5, 2 groep 6 een groep 7 en een groep 8. De personele invulling is min of meer rond. Deze zal voorafgaand aan de rapportgesprekken worden gecommuniceerd aan ouders. 

3. Vakantierooster de Hobbit

De MR stemt in met het voorgestelde vakantierooster. Ruud zal dit bevestigen per email aan Mary-Ann. 

Studiedagen zijn ingepland op:

  • 7 oktober 2019
  • 6 december 2019
  • 12 maart 2020
  • 4 mei 2020

Doordat 5 mei 2020 een vrije dag is betekent dit dat de meivakantie met twee dagen verlengd is.

4. Taakbeleid / taakverdeling team KC de Hobbit  

Aangezien er alleen nog een inventarisatie heef plaatsgevonden over de gewenste invulling en de directie de exacte invulling nog moet afronden, schuift dit onderwerp door naar de volgende vergadering. 

5. Resultaten toetsen/evaluatie

In groep 8 is in maart de IEP eindtoets afgenomen. Deze is naar verwachting en in sommige gevallen boven verwachting gemaakt. Het laatste nieuws over de fouten die landelijk in de resultaten zaten bij deze eindtoets waren ook bij de Hobbit geconstateerd maar hebben niet geleid tot problemen.

Wat ook dit jaar weer opvalt is dat de resultaten van de eindtoets goed zijn in vergelijking met het landelijk gemiddelde.

Volgend jaar zal dit item als “ Evaluatie toetsresultaten” in mei op de agenda komen.

6. Terugkoppeling GMR 

Ruud heeft de notulen van de laatste GMR bijeenkomst gedeeld met de MR. Het is al vaker aan de orde gesteld maar de GMR krijgt de relevante stukken voor iedere vergadering zeer kort voorafgaand aan de vergadering van het CvB. Dit belemmert een goede voorbereiding: dit is ook weer in de vergadering aan de orde gesteld. De leesbaarheid van deze stukken is over het algemeen lastig. 

Er is een nieuwe RvT bij ATO aangetreden. Ten aanzien van de overschotten op de balans van ATO is er ondanks kritiek vanuit GMR nog geen concrete actie ondernomen. Eerste stap is dat de jaarrekening van ATO wordt afgetekend door de accountant. Het onderwerp is doorgeschoven naar het najaar. 

Het CvB van ATO zou een bezoek brengen aan de Hobbit. Hierover zijn ook de ouders door Mary -Ann geïnformeerd. Uiteindelijk is een nieuwe datum vastgesteld en zijn ouders weer welkom.

De vraag komt op hoe de onderwijsthema’s van ATO (accenten in het onderwijs) terugkomen op het niveau van de Hobbit. Bijvoorbeeld thema werkdruk; en hoe zwaar het passend onderwijs daarin weegt. Caroline, Hans en Maartje lichten toe hoe e.e.a. binnen de Hobbit verloopt. Aangezien de passend onderwijs arrangementen bij de Hobbit relatief beperkt zijn qua aantal, is dit over het algemeen goed in te passen in de dagelijkse werkzaamheden. 

De onderwijsthema’s staan in het Koersplan van ATO; een soort menukaart met een voorselectie en uitwerking van onderwijsthema’s voor de scholen.

Ruud zal het Koersplan van ATO delen met de MR.

De vraag is of de MR behoefte heeft om de GMR vergaderstukken te ontvangen. Dit is praktisch lastig vanwege de timing. Besloten wordt om de huidige werkwijze in stand te houden (de GMR afgevaardigden vanuit de MR zijn zelf verantwoordelijk en vertegenwoordigen zo de Hobbit MR, maar kunnen een beroep doen op de MR voor ruggespraak). 

6. Evaluatie MR

Uit de reacties binnen de groep blijkt dat er behoefte is om de vergaderingen interactiever te maken. De wens is om als MR een goede aanvulling op het schoolbeleid te kunnen zijn en niet alleen als afstempelorgaan te dienen. Hierbij is niet hetgeen de directie doet met de input van de MR, maar vooral de interactie met de lerarengeleding belangrijk. 

Dit zal als onderwerp op de eerste vergadering volgend schooljaar komen.

Niet vergeten moet worden dat de MR een wettelijke taak heeft om jaarlijks ook minder aansprekende/ repetitieve zaken formeel af te kaarten. Dit moet niet de hoofdmoot zijn van de bezigheden. De oudergeleding wil graag weten wat er speelt binnen de school, dus de uitnodiging is er aan de lerarengeleding om ook agendapunten aan te dragen. 

Verder is de wens er om de frequentie van de vergaderingen naar 8 per jaar te brengen (zoals voorheen) in plaats van dit jaar  6. Deze vergaderingen moeten dan wel korter duren (1,5 uur). 

De datum van de eerste vergadering in september wordt volgende vergadering vastgelegd.

7. Verkiezingen MR

De MR verkiezingen voor de plekken van Ruud en Marianne moet op korte termijn georganiseerd worden  (binnen 4 weken) zodat de nieuwe deelnemer vanuit de oudergeleding kan deelnemen aan de laatste vergadering op 24/06.

Ruud zal het proces in gang zetten.

8. Rondvraag / w.v.t.t.k.

  • De status van het Groene Plein initiatief is onbekend. Opgemerkt wordt dat gelet op de komende nieuwbouw op het Laaghemaal het niet logisch lijkt hiermee door te gaan. Marianne vraagt de status na bij Mary-Ann.
  • Nagekomen informatie: het Groene Plein komt er, hier wordt volgend schooljaar mee gestart.
  • Met het vertrek van Ruud komt er ook een plaats vrij bij de GMR. Er zal een vervanger uit de oudergeleding moeten komen. Philip neemt dit in overweging en laat dit weten bij de laatste vergadering.