Stel cookie voorkeur in

Notulen MR 10 januari 2019

15-03-2019

Notulen MR vergadering

Datum: 10 januari 2019 

Aanwezig: Maartje, Caroline, Hans, Ruud, Marianne, Philip. Mary-Ann is wegens ziekte afwezig.

 

1. Notulen

De notulen van 23 oktober 2018 zijn goedgekeurd. Deze zet Marianne op de site.

 

2. Mededelingen

Verkeersaanpassingen (geen update ivm afwezigheid Mary-Ann)

Wegens afwezigheid van Mary-Ann vervallen items 3, 5 en 6 van de agenda. 

 

3. Financieel jaarverslag en begroting

Ruud stuurt vragen vanuit de MR per email door naar Mary-Ann.

Belangrijke vraag die leeft is wat er met het overschot van eigen vermogen gebeurt dat De Hobbit maar ook ATO aanhoudt. Besteding is aan allerlei regels gebonden. Item wordt ook in de GMR behandeld.

 

4. Stand van zaken Jaarplan KC de Hobbit

 • Caroline en Maartje geven een update van de voortgang op de diverse doelstellingen voor 2018 / 2019. Er is geen prioritering tussen de 5 in het plan opgenomen hoofddoelstellingen (6e doelstelling betreft alleen groep 1/2).
 • Onderzoekend en ontdekkend leren: wordt in de WG besproken, moet nog uitgerold naar de leerlingen.
 • Engels / VVTO: subsidie is toegekend. Uitleg over nieuwe taalapp voor Engels (groep 6/7/8). Focus op meer Engels in de klas. Nog vervolgslagen te maken.
 • Kwaliteit leerlingbegeleiding: Betreft aanschaffen en implementatie Leeruniek (betreft een tool met focus op individuele leerweg). Alle groepen gaan ermee aan de slag. Ervaringen tot nu toe zijn positief. Is breder dan alleen rekenen. Daarnaast worden sinds dit schooljaar er  individuele gesprekken gehouden over welbevinden en doelstellingen (1 op 1 docent - kind, 2 gesprekken per jaar). Ervaringen zijn positief.
 • SWPBS / Leefstijl / Taakspel: Taakspel wordt 2 /3 keer per week gespeeld in iedere klas. Focus op Leefstijl thema’s (groepsregels).
 • PBS visie wordt hierin verweven. Vereist wel registratie van interventies. Hieraan moet nog gewerkt worden. Vraag is hoe e.e.a. strookt met Goudvisje en Kindstralen. Hierbij zijn praktische uitdagingen omdat Goudvisje geen groepen kent. Wellicht kunnen weekthema’s afgestemd worden. Ervaring met Kindstralen is zeer positief.  
 • Hoogbegaafdheid: actuele vragen zijn hoe bepaald wordt dat een kind Pluspunt / Levelwerk kan gaan doen en de aantrekkelijkheid van die stof. Groep 5/6: uitdagender / beter, stof groep 7/8 is ok.
 • Groep 1/2: visie / inhoud onderwijs. Ervaringen ouders zijn positief. 

 

5. Rondvraag / w.v.t.t.k.

 • Als de schriftelijke vragen inzake de begroting afdoende beantwoord worden dan komt dit item niet meer terug op de agenda. 
 • Verkeerssituatie update dan graag volgende keer. 
 • GMR vergadering is volgende week. Er wordt o.a. gesproken over passend onderwijs. 
 • NB: willen leerlingen, ouders of leerkrachten hun ervaringen delen over passend onderwijs kan dat op www.vertepunt.nl (site van ministerie van OC en W).