Stel cookie voorkeur in

Notulen MR 24 juni 2019

11-09-2019

Notulen MR vergadering

Datum: 24 juni 2019   

Aanwezig: Mary-Ann, Maartje, Caroline, Hans, Ruud, Marianne, Philip

Gast: Anita van Hirtum (nieuw MR lid vanaf 2019-2020)   

1.       Notulen

De notulen van de vorige vergadering worden op ondergeschikte punten aangepast. 

Agenda: Punt 5 (Jaarplan) vervalt en schuift door naar de volgende vergadering. Dit houdt verband met de afronding van het Schoolplan, dat 1x per 4 jaar bijgewerkt wordt. Hiervoor heeft de directie uitstel gekregen tot 1 oktober.  Het Jaarplan is zo goed als klaar. Mary-Ann zal het concept rondsturen aan de MR voor feedback.    

 

2.       Afscheid Hans en Ruud; welkom Anita van Hirtum

 • Voor Hans (pensioen) en Ruud (einde termijn) is het de laatste MR vergadering. Hier wordt even bij stil gestaan.
 • Anita van Hirtum komt nieuw in de MR; voorstelrondje. 

         

3.       Mededelingen van / vragen aan de Directie 

 • Studiedagen rooster 2019/2020 zoals opgenomen in notulen vorige vergadering wordt bevestigd.
 • Nieuwe leerkracht groep 1/2: Kelly; groep 6: Loes i.c.m. gym-lessen. De Hobbit heeft geen moeite vacatures te vervullen.
 • Directie is blij met de ruimte die er nu komt voor extra ondersteuning: Ingrid OA voor 20 uur/week benedenbouw; Heleen blijft leerkrachtondersteuner groep 5-8. Daarnaast Lucy  en Christa 1 dag/week ondersteuner; tenslotte wordt Eefke 1 dag/week ingezet als remedial teacher.
 • De laatste weken is er veel interesse om kinderen op De Hobbit te plaatsen (schoolwisselingen en verhuizingen). Een aantal klassen zit vol.
 • 28 augustus wordt een toneelstuk uitgevoerd op de Hobbit over Positive Behaviour Support (PBS: een van de kernwaarden van De Hobbit). Hiervoor worden nog uitnodigingen gestuurd. 
 • Mary-Ann deelt het jaarplan in concept met de MR.
 • Project Nieuwbouw zal een terugkerend item op de MR agenda worden komende jaren.        

 

4.       Taakbeleid / taakverdeling team KC de Hobbit

Mary Ann geeft een korte toelichting op de taakverdeling. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd, aan de hand waarvan het aantal uur dat voor een bepaalde taak is ingeschat kan worden aangepast. De uurbelasting van sommige taken is echter in de CAO geregeld. De Personeelsgeleding van de MR is akkoord.     

 

5.      Bespreken Schoolgids KC de Hobbit

De MR heeft op een aantal ondergeschikte punten nog behoefte aan verduidelijking in de tekst. Mary Ann past deze punten aan. De MR gaat akkoord met de nieuwe Schoolgids.

     

6.     Voorstel Jaarplanning schooljaar 2019/2020 en vaststellen eerste vergadering

10 september 2019 is de eerste vergadering om 1930 uur.

In die vergadering zal ook de rolverdeling aan de orde komen (voorzitter, secretaris, GMR) en zal bekend zijn wie van het personeel het stokje van Hans zal overnemen.

1e GMR vergadering is 17/09.

Verzoek aan allen om de jaarplanning die Ruud in concept heeft gedeeld goed te bekijken; aan Mary Ann het verzoek om de thema’s / onderwerpen waar mogelijk te clusteren om effi-cient met de tijd om te kunnen gaan. 

NB: In navolging van de vorige vergadering ook het verzoek aan een ieder om na te denken over zaken die we in de agenda op willen nemen die we als MR buiten de vaste agendapun-ten willen bespreken. Dit in navolging van de vorige vergadering waar de wens is uitgesproken om als MR een betere / goede invulling te geven aan haar functioneren.       

 

7.        Terugkoppeling GMR

Maartje geeft kort aan welke punten in de laatste GMR vergadering aan de orde zijn geweest. Onder andere de landelijke staking (betaald / onbetaald) en de besteding van ATO middelen zijn besproken. 

 • Vraag nav notulen GMR vanuit de MR over ter beschikking stellen van ruimtes als kieslokaal ook bij De Hobbit.
 • Reactie: de Hobbit doet dit vanuit  maatschappelijke overwegingen; er wordt ook een vergoeding voor ontvangen. Volgens personeel is er geen verhoogd risico voor veiligheid van leerlingen. 
 • Voorstel/actie: volgende keer communiceren via de Social Schools dat er bij De Hobbit gestemd kan worden.    

  

8.       Rondvraag / w.v.t.t.k

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De voorzitter sluit de vergadering af (voor de laatste keer).