Stel cookie voorkeur in

Notulen MR 10 september 2019

29-10-2019

Notulen MR vergadering

Datum: 10 september 2019

19.30 uur

Aanwezig: Mary-Ann, Maartje, Caroline, Henrike, Anita, Marianne, Philip

1.  Notulen: de notulen van de vorige vergadering worden aangepast. 

Agenda: Vanwege de nieuwe samenstelling van de MR is er nog geen voorzitter aangesteld. De agenda wordt daarom nu formeel vastgesteld. Zie volgorde van punten in deze notulen. 

Het rapport Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.

Er is nog geen GMR vergadering geweest dus terugkoppeling hiervan komt de volgende vergadering.

2. Jaarplanning MR

De concept jaarplanning van de vorige vergadering is op grote lijnen akkoord. Er is geen behoefte bij de directie om onderwerpen te verschuiven om zo het aantal vergaderingen te verminderen. Besproken zijn de volgende aanpassingen:

 • Nieuwbouw wordt, als het voorbereidingskrediet goedgekeurd wordt dit jaar, een terugkerend thema vanaf januari 2020. 
 • Schoolplan 2019-2023 kan eruit
 • KCVM moet toegevoegd worden in april / mei 2020

Data voor MR vergaderingen worden vastgesteld op:

Dinsdag 22/10
Dinsdag 19/11
Dinsdag 07/01
Dinsdag 18/02
Dinsdag 31/03
Dinsdag 19/05
Dinsdag 09/06

Actie: CvdK past jaarplanning aan

3. Mededelingen van / vragen aan de Directie 

 • 5 oktober wordt het speelplein Laaghemaal onder handen genomen. Er zijn al redelijk wat aanmeldingen van ouders, maar meer hulp is altijd welkom. 
 • Bij ouders van schoolverlaters groep 8 is een exit enquete afgenomen. De school scoort zeer goed (gem. 8,4).
 • In januari 2020 wordt zoals eerder verwacht gestart met een instroomgroep 0/1. Naar een leerkracht wordt gezocht.  

Actie: M-A deelt exit enquete

4. Schoolplan 2019-2023

MR en Bestuur nemen gezamenlijk het nieuwe schoolplan door. Dit moet 1X / 4 jaar worden opgesteld en wordt naar de inspectie opgestuurd.  Plan moet worden goedgekeurd door de MR voor 1 oktober 2019. Het plan geeft de onderwijsvisie van ATO en De Hobbit weer, hoe bepaalde kwaliteitseisen worden geborgd en doelstellingen worden gerealiseerd in de komende jaren. De invulling van het schoolplan is grotendeels voorgeschreven.   

Enkele hoofdzaken uit het commentaar van de MR:

 • Koppeling van de ATO doelstellingen naar de doelstellingen van KC de Hobbit en de daarop volgende jaardoelen voor docenten mag door het hele stuk (nog) duidelijker naar voren komen.
 • Vereist is o.a. een stuk over personeelsbeleid en professionele vorming. Dit heeft school uitgewerkt in een ander stuk maar daar zal naar worden verwezen / iets over worden toegevoegd. 
 • Ook vereist is kennelijk uitleg van het beleid ten aanzien van acceptatie van subsidies van derden. 

Actie: M-A past plan aan met de div. opmerkingen; stuurt aangepast plan door voor 1-10 en gaat na in hoeverre passage over subsidies opgenomen moet worden. 

5. Bespreken Jaarplan KC De Hobbit 2019-2020

MR en bestuur nemen het jaarplan door. In het jaarplan wordt het beleid uit het schoolplan geconcretiseerd op het gebied van onderwijs en organisatie. Na een hoofdstuk over de doelstellingen en evaluatie daarvan van vorig jaar zijn nieuwe doelstellingen opgenomen. Voor iedere doelstelling  / thema is er een taakgroep bestaande uit 2 of meer docenten die ieder met dit thema aan de slag gaan. De thema's voor komend jaar zijn:

 • Ontwerpen en Ontdekkend leren (O&O)
 • (Hoog)begaafdheid
 • Kwaliteit
 • Zorg
 • Engels 
 • ICT
 • Het jonge kind (Groep 1-2-3).

De MR heeft een aantal vragen en opmerkingen bij de evaluatie van de doelstellingen van vorig jaar en de manier waarop deze in de nieuwe doelstellingen terug komen (of niet). 

Actie: M-A past het stuk aan n.a.v de discussie; stuurt aangepast plan door voor 1-10

6. Vaststellen taakverdeling MR

De volgende taakverdeling wordt afgesproken:

 • Voorzitter: Caroline (voor tenminste eerste half jaar); als het niet past dan wordt er beslist over een nieuwe voorzitter 
 • Secretaris: Philip (1e half jaar) Anita (2e half jaar)
 • GMR: Marianne en Maartje
 • Afvaardiging MR bij ouderklankbord groep: Anita
 • Communicatie: Marianne

Zodra de nieuwe LeerlingenRaad samengesteld is en de data bekend zijn, zullen we als MR ook een keer deelnemen aan deze LR. 

Philip geeft aan bereid te zijn om volgend jaar het voorzitterschap op zich te nemen. Hangt ook af van hoe Caroline deze nieuwe taak ervaart.  

6. MR taken / wensen voor komend jaar

Naar aanleiding van de eerder dit jaar uitgesproken wens om als MR ook naast de vaste (verplichte) items ook op andere terreinen een zinvolle bijdrage te leveren heeft de oudergeleding nagedacht over een aantal onderwerpen die dit jaar op de agenda kunnen komen.

Deze onderwerpen zijn:

 • Ouderparticipatie ( in de breedste zin van het woord)
 • Risico’s en veiligheid (verkeer, social media)
 • Nieuwbouw (dit onderwerp zal naar verwachting sowieso op de agenda komen)

Uitnodiging aan de PMR is om hierover na te denken, eventueel eigen onderwerp(en) aan te dragen en de volgende vergadering gezamenlijk hierover te beslissen.  

Actie: PMR denkt hierover na / mee zodat de vergadering in oktober hierover beslissingen genomen kunnen worden                            

7. Rondvraag / w.v.t.t.k

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De vergadering wordt om 21.40 uur afgesloten.