Stel cookie voorkeur in

Notulen MR 24 oktober 2019

11-02-2020

Notulen MR vergadering

Datum: 24 oktober 2019, 19.30 uur

Aanwezig: Mary-Ann, Maartje, Caroline, Henrike, Anita, Marianne, Philip

1. Notulen: de notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd

Agenda: Punt 4 en 6 van de agenda vervallen; de brief CvB is onderdeel van het Koersplan ATO hoeft daarmee niet afzonderlijk in de MR besproken te worden Afgesproken is dat de Kaderbrief naar de MR gemaild wordt, en dat op basis van die inhoud bekeken wordt of het opgenomen moet worden als agenda punt in een volgende vergadering. Achtergrond: CvB gaf als tip dat MR deze brief op de agenda van MR moest zetten. Er is ook nog geen GMR jaarverslag. 

Punt Terugkoppeling GMR wordt standaard aan de agenda toegevoegd.

2. Mededelingen van en vragen aan de directie 

  • Speelplaats Laaghemaal is zo goed als klaar. Over een passende opening wordt nagedacht. Idee is nu om dit te doen  met Sinterklaas
  • Er komt een tiny forest in het Van Vladerackenpark. De Sprong en De Hobbit hebben dit project geadopteerd. Onderhoud ligt bij de gemeente.
  • Vacatures: Maarten stopt als coordinator bovenbouw. Er wordt een nieuwe coordinator gezocht. 
  • Ook is er een vacature voor de instroomgroep en voor juf Loes (tijdelijk) die met zwangerschapsverlof gaat. 
  • Op de bovenbouw komen nieuwe elektrische screens voor de ramen. 
  • De workshop Mediawijsheid op 4 november gaat mogelijk  niet door vanwege weinig aanmeldingen (er zijn 4 of 5 aanmeldingen). De MR vindt dit een ongewenste situatie. Actie:  Marianne appt ouders in de app groep als reminder. Verzoek van Philip om in de toekomst tijdig data te communiceren. Maartje geeft aan dat data sinds start schooljaar in Social School agenda staat. 
  • 6 november is er een staking. Deze is georganiseerd vanuit 1 vakbond. Het is nog niet duidelijk wie meedoet. Er is geen compensatie voor de stakers vanuit het bestuur. Mogelijk dat dat nog verandert. 
  • Er wordt versneld geïnvesteerd in ICT op school. Dit betreft de aanleg van extra Wifi punten, lancering van Miloo (digitale leeromgeving) en aanschaf van Chromebooks. De IPads gaan naar de kleuters.

Actie:  CvdK past jaarplanning aan

3. Vaststellen Jaarplan MR

Het voorstel dat er ligt wordt goedgekeurd. 

We schuiven het MR statuut en reglement door naar de volgende vergadering. 

Ook zal volgende maand het financieel jaarverslag waarschijnlijk nog niet af zijn. 

In de plaats hiervan zal de MR het sponsorbeleid bespreken en afstemmen. Zie ook agendapunt 4.

Er wordt besproken welke initiatieven de MR nog meer kan ontplooien. Het thema Nieuwbouw is al opgenomen in het jaarplan. Deze 2 thema's komen naar voren: 

- Ouderparticipatie

De behoefte bij de oudergeleding is om het thema ouderparticipatie op te pakken. Wat wil KC de Hobbit en verloopt dit naar wens? Hiervoor is echter geen beleid dus dat zal er eerst moeten zijn. Daarom zal dit in het MT op de agenda komen. Pas daarna is de MR aan zet. 

- Veiligheid

Beleid ten aanzien van veiligheid op school (voor leerlingen) is deels onderdeel van de RIE (zie agendapunt 5).

Het welzijn van de kinderen op school is een punt waar de MR oudergeleding aandacht voor vraagt. Er is een incidentenregistratie systeem dat goed werkt en vragenlijsten die door ieder kind worden ingevuld (methiode ZIEN). De vraag is ook of daarover communicatie naar de ouders zal komen, zoals in het verleden is besproken in de MR. Die is er niet, maar individuele problemen worden tijdig besproken met het kind en de ouders. Het is minder geschikt om via Parnassys te communiceren. Caroline zal bespreken met collega IB-er of er zo ja hoe er over ZIEN gecommuniceerd wordt. Omdat er al veel aan gedaan wordt en welzijn ook onderdeel is van de PBS methode is er weinig animo om “veiligheid” als MR thema op te pakken.

Een opmerking over de chaotische aankomst bij de schoolreis op het plein bij OJC zal worden teruggekoppeld door Caroline aan de OC. 

Actie:  M-A deelt exit enquete groep 8

Actie: Caroline legt ouderparticipatie voor in het MT

4. Sponsorbeleid

Sponsorbeleid is een verplicht onderdeel van het schoolplan. Dit moet nog nader uitgewerkt worden. 

Mary- Ann heeft twee voorbeelden gedeeld en nodigt de MR uit mee te denken over beleid voor KC de Hobbit. 

De vraag is welke sponsoring de Hobbit wil ontvangen en ook welke initiatieven de Hobbit zelf wil sponsoren. Dit wordt behandeld in de volgende vergadering nadat de MR zich hierover heeft kunnen buigen.

Actie: MR bekijkt voorbeeldplannen en in aanloop naar volgende vergadering. 

5. RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie)

1 x per 4 jaar wordt een een RIE afgenomen, deze keer door Zorg van de Zaak (veiligheidsdeskundigen). 

Dit betreft het toetsen van veiligheidsrisico’s op de werkplaats voor het personeel, denk aan onderwerpen als brandoefeningen, preventie en de aanwezigheid en uitvoering van de juiste arboplannen. 

Een aantal zaken  / bevindingen die voor meerdere scholen gelden wordt centraal door ATO opgepakt. Een aantal zaken zoals keuring van ladders en brandblussers ligt bij een inspectiedienst. Tenslotte zijn er een aantal zaken die de directie zal moeten aanpakken. Gedurende dit jaar zal de MR informeren naar de voortgang

6. MR Statuut en MR reglement. 

Deze documenten moeten elke 2 jaar herzien worden en zullen in 2020 opnieuw vastgesteld moeten worden. Destijds is daar veel tijd en energie in gestopt dus de verwachting is dat er weinig wijzigingen nodig zijn. 

Anita en Henrieke zullen de documenten voor de volgende vergadering voorbereiden; doel is om dan gezamenlijk tot vaststelling  te komen.

Actie: CvdK stuurt laatste versies door.  

Actie: MR bekijkt de stukken.

Actie: Anita en Henrieke inventariseren of en zo ja welke aanpassingen er nodig zijn, 

Volgende vergadering finaliseren. 

7. Terugkoppeling GMR 

Presentatie over de RIE bij de GMR door een directielid van een ATO school 

Het thema financiën (te weten het overschot bij ATO) die volg jaar prominent op de GMR agenda stond is doorgeschoven naar 2020. De RvT van ATO is hierbij in de lead.

8. Rondvraag / w.v.t.t.k

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De vergadering wordt om 21.10 uur afgesloten.