Stel cookie voorkeur in

Notulen MR 19 november 2019

18-02-2020

Notulen MR vergadering

Datum: 19 november 2019, 19.30 uur

Aanwezig: Maartje, Caroline, Henrike, Marianne, Philip

Afwezig: Mary-Ann, Anita 

1. Notulen

De notulen van de vorige vergadering worden op een aantal punten aangepast. Nu Mary-Ann er niet is kunnen ze nog niet goedgekeurd worden. Philip stuurt de aangepaste versie nog rond na de vergadering.

Agenda: Punt 4 (begroting) schuift door naar de volgende vergadering. Begroting is door Mary-Ann al gedeeld met de MR

Binnengekomen stukken: Kaderbrief MR. 

Besloten wordt deze niet nu te behandelen apart te agenderen maar in de volgende vergadering te bespreken als daar behoeft aan bestaat.

NB: de MR oudergeleding heeft vanwege de nieuwe ICT omgeving op school niet van te voren de agenda ontvangen van de voorzitter. Dit wordt opgelost.

2. Mededelingen van en vragen aan de directie 

 • Mary-Ann is niet aanwezig maar bij monde van Maartje op een aantal punten een update. 
 • Tiny forest in het Van Vladerackenpark is geopend. 
 • Vacatures: geen update. 
 • De workshop Mediawijsheid was ondanks de weinige aanmeldingen in het begin goed bezocht. 
 • Vanuit ATO zijn de stakers 6 november toch gecompenseerd.

3. Terugkoppeling GMR

Algemeen: de huidige werkwijze wordt gecontinueerd; dat wil zeggen dat de MR een mondelinge samenvatting krijgt over de afgelopen GMR vergadering en indien gewenst de notulen.

Punten uit de laatste GMR vergadering:

CvB heeft de laatste staking uitbetaald maar in het vervolg zou dat niet het geval zijn. Reden: uitbetalen zou in strijd zijn met de wet. ATO ontvangt wel gewoon het volledige salaris van OC&W. Dus de vraag is wat zouden de leerkrachten met dit geld wat ATO infeite teveel krijgt willen doen. De discussie is of ATO zich hier niet roomser dan de paus opstelt. Ook blijkt niet dat alle schoolbesturen hier hetzelfde mee omgaan. Wordt vervolgd.
GMR heeft een drietal werkgroep nieuw leven ingeblazen, te weten de Koers-groep, de Personeels-groep en de Finacien-groep. Het lijkt erop dat dit initiatief nu echt van de grond komt. Werkgroepen zullen ook direct met leden van de RvT contact hebben.
Op 25/10 was er tevens een ontmoeting tussen een afvaardiging van de GMR en de RvT.
Klachtenregeling: ATO heeft de manier waarop klachten in het algemeen afgehandeld worden bekeken, deze afhandeling specifieker en concreter gemaakt en visualisatie van de klachtenroute gepresenteerd. 

4. Begroting / wijkgelden

Begroting wordt volgende vergadering behandeld. 

Caroline geeft en korte toelichting op de besteding van de wijkgelden. De financiële kant komt volgende keer aan bod. 

De wijkgelden zijn gelden die ingezet moeten worden voor de basisondersteuning van de leerkrachten. Als daar in geïnvesteerd wordt kunnen we een zo'n groot mogelijke groep leerlingen goed begeleiden. Hij wordt o.a. ingezet voor het ontwikkelingstraject van de groepen 1 en 2, studiedagen voor het team van bijv. Beppie de Groot (groepsdynamiek) en Marien Lokerse(boosheid regulatie), bepaalde materialen ter ondersteuning van gesprekken bij leerlingen etc.

Verder gaat in onze wijk een klein gedeelte van het geld naar de organisatie in de wijk. Daarnaast betalen wij uit de wijkgelden ook BOUW en Dubbelklik voor hoogbegaafden leerlingen.

5. Sponsorbeleid 

De uitgangspunten van een nader uit te werken sponsorbeleid voor De Hobbit worden besproken.

ATO zelf schrijft geen sponsorbeleid voor (tot op heden),

Op basis van voorbeelden, het landelijke convenant sponsoring voor scholen en discussie komt de MR tot de volgende punten:

 • De Hobbit accepteert in beginsel geen sponsoring en gaat hier ook niet actief naar op zoek. 
 • Alleen sponsoring door derden waarbij de bijdragen volledig ten goede komen aan een goed doel of vergelijkbare instelling kan worden geaccepteerd.
 • Het bestuur kan in voorkomende gevallen een uitzondering maken op deze regel wanneer de tegenprestatie voor de sponsoring van dien aard is dat deze bijdraagt aan de onderwijsdoelen van KC de Hobbit en past binnen het beleid van ATO. Als dit het geval is wordt de MR hierover altijd vooraf over geïnformeerd en het bestuur geeft de MR de gelegenheid hierover advies uit te brengen.
 • De Hobbit accepteert wel donaties, mits deze afkomstig zijn van een partij die [? nader te bespreken of we nog vinden dat de donateur aan bepaalde eisen moet voldoen].
 • Definitie sponsoring: Sponsoring betreft geldelijke en/of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving en niet zijnde de ouderbijdragen, indien de school cq. gedelegeerd bevoegd gezag (= g.b.g.) daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen en ouders in schoolverband (kunnen) worden geconfronteerd (de tegenprestatie)
 • Definitie donatie: Een donatie betreft geldelijke en/ of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving en niet zijnde de ouderbijdragen, waarbij de school cq. g.b.g. geen verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen en ouders in schoolverband (kunnen) worden geconfronteerd. 

6. MR Statuut en MR reglement

Beide documenten zijn bekeken maar de nieuwe standaard MR statuutbepalingen uit november 2017 zijn nog niet meegenomen. Zonder een vergelijking nieuw-oud kunnen we geen zinvolle discussie voren. Volgende vergadering afronden.

7. Rondvraag / wvttk

 • Naar aanleiding van vraag MR in de vorige vergadering of het wenselijk / mogelijk is om in Parnassys of anderszins terugkoppeling te geven over het welzijn van de kinderen en de toets daarop (via ZIEN) koppelt Caroline terug dat dit in de huidige omgeving niet mogelijk is en dat terugkoppeling op individueel niveau (ouders, leerling) het beste werkt. De MR heeft verder geen opmerkingen of vragen meer op dit punt.
 • Marianne zal aanschuiven bij de volgende bijeenkomst de van de leerlingenraad.
 • 10 december volgt Henrike de cursus MR-start.
 • Op de website staan al enige tijd geen notulen meer van de OC.
 • Sinterklaasviering 5/12 is in lijn met landelijke viering. Dit is geen MR gespreksonderwerp.
 • Klankbordgroep loopt de laatste tijd niet lekker. Wordt te vaak afgezegd en er is geen terugkoppeling naar ouders. Volgende vergadering te bespreken met Mary-Ann.

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De vergadering wordt om 21.00 uur afgesloten.