Stel cookie voorkeur in

Notulen 18 februari 2020

05-06-2020

Notulen MR vergadering

Datum: 18 februari  2020, 19.30 uur

Aanwezig: Caroline, Henrike, Mary-Ann, Anita en Philip. 

Afwezig: Marianne (afgemeld), Maartje (afgemeld)

 

1. Notulen

De notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen. Er worden een paar aanpassingen afgestemd. Na doorvoeren hiervan is de vergadering akkoord. 

 Actie: PP past notulen aan 

2. Mededelingen van en vragen aan de directie 

 • In navolging van het bezoek van dinsdag 7 januari van de PO-Raad (schakel tussen politiek en  basisonderwijs) en het samenwerkingsverband komt de Kinderombudsvrouw langs op school om te spreken over passend onderwijs. Zij gaan in gesprek met ouders, leerkrachten en kinderen. 
 • Verwijzingen voortgezet onderwijs zijn afgerond.
 • De gesprekken met ouders zijn goed verlopen. 
 • Op 18 februari is het college van bestuur langs geweest. Zij hebben alle klassen bezocht en waren positief over o.a. de sfeer en het klimaat op school. Na het bezoek zijn o.a. ook het onderzoekend en ontdekkend leren besproken.
 • Er wordt nog gezocht naar vervanging voor juf Caroline die eind maart met zwangerschapsverlof gaat. 
 • Vervanging in algemene zin is ook voor de Hobbit een uitdaging, omdat er vrijwel geen leerkrachten in de onderwijspool zitten. Met kunst- en vliegwerk wordt tot nu toe voorkomen dat klassen naar huis moeten worden gestuurd. 
 • Sponsorbeleid wordt in de volgende vergadering afgehandeld; Mary Ann komt hierop terug.
 • Formatiebespreking voor volgend schooljaar zijn gehouden bij ATO. Er wordt op de Hobbit in ieder geval gestart met 4 kleutergroepen.
 • Engels. De Hobbit heeft aanvraag lopen voor een subsidie van Erasmus Plus, dit betreft een internationaliseringsproject voor de onderbouw. In de zomer van 2020 komt hierover duidelijkheid. Hierover is ook op de Social Schools app gecommuniceerd aan de ouders.

 

3. Terugkoppeling GMR

Geen terugkoppeling nu Maartje en Marianne beiden afwezig zijn. 

 

4. BSO- TSO overleg 

Samenwerking en afstemming verloopt goed met het het Goudvisje (VSO/BSO).  In de samenwerking met de TSO (Kindstralen) is er ook verbetering merkbaar. 

Over het algemeen ervaren kinderen en ouders de TSO als positief. Hierover wordt ieder jaar een enquete afgenomen.  

 

5. Nieuwbouw De Hobbit 

Er is helaas nog geen nieuws / terugkoppeling van de gemeente over budget.

 

6. MR Statuut en MR reglement

Beide documenten zijn bekeken door Mary -Ann. Er is een aantal vragen die tijdens de vergadering doorgenomen worden en beantwoord worden. De stukken kunnen nog niet worden afgerond, omdat er weer vragen zijn bij de opmerkingen van Mary-Ann. Doel is om deze stukken volgende vergadering af te ronden.

 

7. Cito evaluatie 

De Cito scores zijn in de zorgcarroussel (lees-, reken-, gedrags-, en hoogbegaafdheiddsspecialist van de Hobbit) aan de orde geweest, waarbij de resultaten op groepsniveau worden geanalyseerd en acties worden geformuleerd. Op individueel niveau worden ook opvallende uitslagen besproken. 

 

8. Jaarplaning / Studiedagen 

De vakanties en studiedagen 2020-2021 worden besproken. Onder voorbehoud van goedkeuring Maartje en Marianne worden de volgende dagen ingevuld als studiedag: 

7 oktober; 7 december; 11 maart; 26 april; 25 mei. 

Ten aanzien van de vakanties zijn er geen bijzonderheden.

 

Rondvraag / w.v.t.t.k.

 • Omdat Caroline met zwangerschapsverlof gaat, is dit haar laatste vergadering. Afgesproken wordt dat Philip haar taken als voorzitter overneemt. Anita neemt de taken over van Philip als notulist. 
 • Vraag is wel hoe de vacature van Caroline in de MR moet worden ingevuld. 
 • De volgende ouderklankbordgroep is op 3 maart. Anita kan hier wegens andere verplichtingen niet aan deelnemen. Mary-Ann zal de actiepunten / notulen van dit overleg delen met de MR.
 • Punt inzake verplichte vaccinaties. De vraag is wat het Goudvisje gaat doen met de nieuwe ontwikkelingen en of hierover gecommuniceerd gaat worden vanuit de Hobbit. Actie: M-A gevraagd om  reactie t.a.v. positie Caroline en opvolging ten aanzien van vaccinatie beleid