Stel cookie voorkeur in

Notulen 19 mei 2020 (via Teams)

15-09-2020

Datum: Di 19 mei 2020, 19.30 uur (via Teams)

Aanwezig: Maartje, Henrike, Marian (a.i.), Mary-Ann, Marianne Anita en Philip. 

1. Notulen 

De notulen van de vergadering van 18 februari worden doorgenomen. De notulen zijn akkoord. Mary- Ann heeft in navolging op de notulen laten weten dat ze de volgende vergadering nog terugkomt op het punt ouderklankbordgroep van 3 maart. 

2. Vaststellen Agenda 

 • Ivm prioriteiten in onderwerpen icm Cornona, wordt sponsorbeleid doorgeschoven naar de volgende vergadering danwel de vergadering daarop. 
 • MR statuut / reglementen: deze heeft Caroline voor het laatst aangepast. Vanwege haar verlof wordt besloten dit de 1e vergadering van het nieuwe schooljaar op te pakken.

Anita notuleert, Philip reviewt

 

3. Mededelingen van / vragen aan de directie 

 • Corona periode wordt besproken en met name de maatregelen na 8 juni. 
 • Als de scholen open gaan houdt online scholing op.
 • Het is nog niet bekend of het continu rooster (tijdens Corona) wordt doorgezet.
 • Formatie: anderhalve vacature inmiddels ingevuld.
 • Nog een personeelslid en er komt bekende zijinstromer.
 • Met ingang van schooljaar 2020/2021 komen er 15 groepen waarover meer onder Formatie. 
 • Er komen 2 groepen 3 en 4. Hiervoor heeft het bestuur toegestaan dat extra geld van de reserve wordt uitgetrokken.
 • Consequentie is dat er 8 onderbouwgroepen komen. 
 • Opvang Goudvisje gebruikt 2 lokalen. De bovenbouw van het Goudvisje gaat m.i.v. volgend schooljaar naar verwachting naar de Hoge Kamp.

4. Terugkoppeling GMR

Marianne doet verslag van de laatste GMR vergadering (die was ook in Teams). 

 • Raad van Toezicht ATO heeft 3 vacatures ingevuld. De GMR heeft uit deze kandidaten 1 iemand mogen selecteren die de GMR vertegenwoordigt in de RvT. Het betreft iemand die in het verleden zelf in de GMR heeft gezeten (Overlaet).
 • De werkgroepen binnen de GMR waar Marianne (Koersplan) en Maartje (Personeel) in zitten, staan in de wacht gedurende de bijzondere situaties op school. Volgend schooljaar zal hier een vervolg aan gegeven worden. Elke werkgroep heeft doelen bepaald en alle GMR leden hebben zich verdeeld over de verschillende werkgroepen. 
 • De volgende vraag staat nog open voor terugkoppeling in GMR: Stakingsgeld bestemming de Hobbit? 
 • De GMR heeft nog 1 vergadering voor de zomervakantie. Bepaald wordt welke zaken dit schooljaar nog besproken moeten worden en wat doorgeschoven wordt naar volgend jaar.  

5. Terugblik start 11 maart 

1. De MR heeft op 28 april via Teams een kort update overleg gehad. Hieronder een verkort verslag:

 • Onze 1e vergadering sinds Corona 
 • Afwezig: Maartje en Anita en Caroline (zwangerschapverlof), Henrike aan het einde van vergadering aanwezig.  
 • Mary Ann heeft de hoofdlijnen van het weer naar school gaan 11 mei toegelicht. Leerkrachten hebben input gegeven, vandaag heeft MT hoofdlijnen vastgelegd.  4 mei wordt het team geïnformeerd, daarna de communicatie naar de ouders 
 • MR heeft instemming gegeven over: tijdelijke rooster aanpassing (1. school van 8.30 - 14.30 zonder TSO, lunchen in de klas met de leerkracht en 2. onderbouw vrijdag hele dag naar school waardoor wo dag ochtend komt te vervallen 
 • als we als MR nog punten hebben dan kunnen we die doorgeven aan MA 
 • afgesproken om aankomende MR vergadering door te laten gaan via Teams 
 • om in die vergaderingen te kijken welke openstaande MR punten we nog hebben voor dit jaar en welke dit jaar nog aan bod moeten komen.

2. Situatie 28 april tot aan 19 mei 

 • School heeft best veel kinderen die in de noodopvang zitten. Er zijn de nodige maatregelen genomen voor 3 personeelsleden die in risicogroep vallen. Nu wordt gewerkt met continu rooster, gaat heel goed en vanuit Directie respect voor de wijze waarop het team invulling heeft gegeven aan het onderwijs. 
 • Vakleerkracht gym heeft dag gewijzigd zodat ze voor de maandag en vrijdag groep half uur gym heeft en beweegbaarst blijft ze versturen. Complimenten voor Iris.
 • In de volledige thuiswerkperiode is continu vinger aan de pols gehouden over wat goed ging en wat beter zou kunnen. Er is een enquête geweest en ouders waren over het algemeen positief. Sommige ouders vonden dat er te weinig 1 op 1 aandacht was.
 • De arrangementen voor kinderen met extra zorgbehoefte zijn bij het weer teruggaan naar school (50%) meteen opgestart. 

6. KindCentrumMonitoring (KCM)

Mary-Ann heeft de uitslagen -bestaande uit meerdere Excel bestanden- gedeeld.

Vragen MR:

 • Wat zijn de highlights hoe werkt het, hoe lees je het? Zijn er indicatoren?

3 groepen hebben het ingevuld: Ouders, kinderen bovenbouw, en teamleden

115 kinderen hebben de monitor ingevuld, allemaal positief scoren een 8.7. Vergelijking met data twee jaar geleden is verwerkt. 

Vraag: wat gebeurd er met de tips en tops? Antwoord: Deze komen ook terug in de kinderraad en klankbordgroep.

Onmogelijk alles door te nemen in de beschikbare tijd.  Besloten wordt om de data samen te vatten en in de eerste MR vergadering volgend schooljaar terug te laten komen. Mary-Ann en Maartje bereiden dit voor. 

Actie: M-A en Maartje koppelen highlights terug in september

 

7. Taakbeleid / formatie schooljaar 2020/2021

Taakbeleid gaat over taken die verdeeld worden tussen leerkrachten. Voor volgend schooljaar wordt er weinig in veranderd. PMR moet instemmen: lijst wordt doorgestuurd.

Deelname aan MR is ook onderdeel van het taakbeleid voor leerkrachten. Maartje heeft er een termijn van 3 jaar op zitten en weet nog niet wat ze doet volgend jaar. Daarnaast is de vraag of Caroline na haar verlof terugkomt in de MR. Dit wordt als agendapunt behandeld in de volgende vergadering. 

Formatie is rond. Er komen 2 groepen 3 en 2 groepen 4. Er zullen volgend schoolaar dus geen combi klassen meer zijn behalve de ½ groepen. Hiervoor heeft het bestuur toegestaan dat extra geld wordt uitgetrokken.

Consequentie is dat er 8 onderbouwgroepen komen. 

Situatie nu is dat het Goudvisje nu 2 lokalen gebruikt. De bovenbouw van het Goudvisje gaat daarom m.i.v. volgend schooljaar naar verwachting naar de Hoge Kamp.

Ook nieuws ten aanzien van Iris vakdocent gym, via Sport Alliantie Den Bosch. Nu is er sprake van om haar voor een gedeelte in dienst van ATO of van SportAlliantie te laten komen

Ten aanzien van gym groep 3:  gymzaal Overlaet is vol. Hier wordt aan gewerkt.

Er komt ook  voor 4 dagdelen een conciërge: 2 dagdelen Laaghemaal en 2 dagdelen Hoge Kamp.

Tenslotte zijn er nieuwe schoonmaaksters die nu extra tussen de middag poetsen. Het personeel is tevreden en merkt dat het niet eerder zo schoon was. 

Indeling groepen: deze wordt nu opgesteld en op korte termijn gedeeld met de ouders. Zo ook indeling van de leerkrachten per groep. 

 

8. Nieuwbouw Laaghemaal

Er is een budget van 4.2 miljoen over de nieuwbouw. Wat te doen met de tijdelijke huisvesting? Het tijdelijk gebruik van noodlokalen in De Lanen is geopperd. Dit wil de directie liever niet.

Wanneer de eerste paal geslagen wordt is nog onbekend. 2022 zou het gebouw klaar moeten zijn.

Er zal een bouwploeg samengesteld moeten worden

Iemand van het Goudvisje, iemand van school en iemand uit de MR

 

9. Rondvraag / w.v.t.t.k.

Er is enige onrust vanwege de nieuwe indeling van de groepen 3/4. Bij de indeling van de klassen wordt niet alleen naar vriendjes / vriendinnetjes gekeken maar ook naar zorgbehoeften en andere zaken. Niet alle ouders blijken de mail over de indeling van de klassen te hebben ontvangen. Mary-Ann onderneemt hier actie op.

Punten voor volgende agenda worden vooraf afgestemd tussen Mary-Ann en Philip. 

Nagekomen punt: inzake verplichte vaccinaties van vergadering 18 februari (pre Corona). De vraag was wat het Goudvisje gaat doen met de nieuwe ontwikkelingen en of hierover gecommuniceerd gaat worden vanuit de Hobbit.  

Opvolging Mary-Ann: hier is verder niets over vernomen.