Stel cookie voorkeur in

Notulen 9 juni 2020 (via Teams)

15-09-2020

Datum: dinsdag 9 juni 2020, 19.30 uur (via Teams)

Aanwezig: Maartje, Henrike, Marian (a.i.), Mary-Ann, Marianne Anita en Philip. 

1. Notulen

De notulen van 19 mei worden doorgenomen. De notulen zijn op een aantal aanpassingen akkoord. 

2. Vaststellen Agenda

Terugkoppeling GMR vervalt, aangezien er nog geen GMR vergadering is geweest.

3. Mededelingen van / vragen aan de directie 

 • Er is een vacature voor 2,5 dag. Henrike heeft een tweede baan aangenomen bij Samenwerkingsverband De Meierij als hoogbegaafdheidsspecialist. Ze blijft 2,5 dag werken op De Hobbit. 
 • Er zijn 2 zij-instromers die snuffelstage doen op school. Na een assessment zullen zij de PABO opleiding gaan volgen; hopelijk zal 1 van deze 2 kunnen blijven. 
 • Er waren een aantal vragen omtrent het wel of niet doorgaan van het Schoolkamp en onder welke voorwaarden. Gemaakte afspraken zijn nu dat de kinderen wel kunnen douchen en dat de ouders die mee gaan fietsen en activiteiten begeleiden niet binnen komen op de locatie zelf. 
 • Wat betreft de musical zijn er verschillende opties aangezien er maar 30 personen tegelijk in de zaal mogen. Of de musical 2x houden.  Of gebruik maken van de locatie op Perron 3. De status hiervan is nu nog onduidelijk. 
 • De 10-minuten gesprekken zullen gehouden worden via MS Teams aangezien ouders de school niet in mogen. 

3.Schoolgids 2020-2021

Schoolgids is akkoord. Philip mailt namens MR akkoord naar Mary-Ann. 

Het jaarplan KC de Hobbit is bijna klaar maar moet nog intern besproken worden. Komt op de agenda van de MR van de 1e vergadering in nieuwe schooljaar. 

Actie: Philip stuurt bevestiging akkoord MR naar Mary-Ann. 

4. Sponsorbeleid

Wordt inhoudelijk behandeld; uitgangspunten blijven onveranderd (in principe geen sponsoring, wel giften), aantal tekstuele aanpassingen worden goedgekeurd.

Nieuwe sponsorbeleid komt op de site. 

Actie: Maartje verwerkt aanpassingen in overleg met Mary-Ann. Daarna op website plaatsen. 

5. Ouderklankbordgroep 

Dit is strikt genomen geen MR onderwerp, echter nu er bij de laatste klankbordgroep van 3 maart niemand van de OMR bij kon zijn is dit toch geagendeerd.

Onderwerp was: Ontmoetingsmomenten ouders - school

Besproken is waar ouders behoefte aan hebben.

Nu veel momenten kort op elkaar :

-       Kennismaking voorafgaande aan begin schooljaar

-       10-minuten gesprekken

-       Infoavond

Tijdens de info avond zaten de klassen gemiddeld maar voor 30% gevuld. Info avonden groep 7/8 blijven de belangrijkste gezien de doorstroom naar het voortgezet onderwijs.

Hoe hier in de toekomst mee om te gaan moet besproken worden. Wellicht is digitalisering een goede optie en wel via Teams. Eventueel kan het opgenomen worden en kunnen ouders eventueel kijken wanneer het hen uitkomt. 

Mary-Ann neemt dit mee als optie.

6. Corona: lessen en successen   

De vraag is hoe met de Corona- maatregelen op de langere termijn om te gaan. Wat kan de Hobbit de volgende keer anders of beter doen? Is er behoefte aan een draaiboek zodat snel een andere manier van lesgeven opgestart kan worden?

School heeft zich aan de regels te houden die het ministerie oplegt en via PO Raad / ATO vertaald worden in de praktijk, dus er is weinig ruimte voor eigen invulling. Een draaiboek is dus niet zinvol.

Zaken die verder besproken worden: 

 • Bij kinderen die ziek thuis zijn is de mogelijkheid er om de boeken mee te geven naar huis om eventuele achterstanden te voorkomen. Geopperd wordt dat ouders wellicht ook Chromebooks kunnen lenen van school.
 • Ook zal Teams weer een belangrijke rol hebben. Dit in plaats van Social Schools. De MS Teams vaardigheden behouden en onderhouden is ingeval van een eventueel volgende sluiting of bij veel thuisblijvers belangrijk. Het is ook belangrijk ervoor te zorgen dat de aanpak van leerkrachten bij het werken met Teams  / het geven van afstandsonderwijs vergelijkbaar is, en ontwikkelingen en kennis hierover gedeeld wordt tussen leerkrachten.
 • OMR wil een evaluatie middels een enquete bij de ouders. Wat ging goed, wat kan beter ?
 • Reactie PMR/Mary-Ann. Deze is er voor de ouders een week of 4 na het sluiten van de scholen gedaan in april. Hoewel de vraag is of niet dezelfde uitkomsten te verwachten zijn, wil de OMR dit toch nogmaals doen.
 • Deze enquete komt echter pas na een interne evaluatie door de leerkrachten en eventueel een evaluatie voor de leerlingen. Wordt vervolgd.

7 . MR planning 2020/2021

 • Taakverdeling en jaarplanning worden tijden de 1e vergadering besproken. Deze wordt gepland op maandag 14 september om 19.30 uur. 
 • Overige vergaderdata worden dan ook vastgesteld. Via Caroline kwam het verzoek of er ook op andere dagen in de week vergaderd kon worden. Iedereen lijkt daar flexibel in te kunnen zijn.
 • Eerste opmerkingen ten aanzien van concept-jaarplanning:
  • Sponsorbeleid eraf
  • Opvolging Corona komt erop
  • Interne samenwerking BSO  / TSO staat nu twee keer op de planning; in feb/maart erop
  • KCM is dit jaar geweest dus kan eruit.
 • Maartje stopt met de MR en GMR. 
 • Eefke is haar vervanger, en Caroline komt weer terug na haar verlof. Loes doet de GMR namens de PMR. 
 • Marianne checkt volledigheid jaarplanning op basis van notulen afgelopen jaar en Philip stuurt aangepaste concept-planning tijdig rond. Eefke en Caroline worden als (nieuwe) MR leden geïnformeerd over de eerste vergaderdatum. Marianne informeert Loes over de GMR. 

‚Äč8. Evaluatie MR 2019/2020

Er wordt kort stil gestaan bij het afgelopen jaar. Bepaalde zaken zijn langer blijven liggen dan gewenst mede doordat het schooljaar onderbroken is door Corona, Caroline tussentijds met verlof ging en Philip haar plek als voorzitter overnam. Een doelstelling voor volgend jaar is om doorloop/doorschuiven van agenda punten in de gaten te houden/te vermijden. 

Verder wil de OMR in de vergaderingen graag ruimte en gelegenheid krijgen om zaken te bespreken naast de “verplicht” terugkerende standaard punten. Hier staan in principe de volledige anderhalf uur ingeplande vergadertijd voor. Voorbeeld van andere onderwerpen is het sponsorbeleid (goed om over mee te kunnendenken) maar ook bijv. het thema ouderparticipatie (dat voor afgelopen jaar op de agenda stond, maar waar nog niet veel aan gedaan is). 

Bij de taakuitvoering zal de MR er voor moeten waken dat die primair ligt op het beleid van school. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat er groepsspecifieke zaken besproken worden. Die liggen bij de ouders en de betreffende leerkracht.

9. Rondvraag / w.v.t.t.k.

Marianne regelt een bedankje voor Maartje.

Er zijn geen vragen meer en de vergadering wordt om 20.45 uur geëindigd.